Leveringsvoorwaarden

[:nl]Levertijden en leveringsvoorwaarden bij online verkoop

FietsElektrisch levert meestal uit voorraad. Het model van uw keuze kunt u gemakkelijk online bekijken en kopen via onze website.

FietsElektrisch garandeert 100% service. Als uw bestelling om wat voor reden dan ook niet uitgeleverd kan worden, nemen wij contact met u op om met u te overleggen. Kosteloze wijziging of annulering van de bestelling behoren dan tot de mogelijkheden.

Levering uit voorraad

Wij leveren uit voorraad. Omdat wij altijd meer dan 10.000 fietsen op voorraad hebben, kunnen wij vaak direct leveren, zowel in België als in Nederland. Een product kan echter tijdelijk of permanent uitverkocht zijn. Het is niet altijd mogelijk aan te geven of/wanneer een product weer binnen komt.

Afleverdatum

Wij nemen automatisch telefonisch contact met u op om de dag van aflevering met u af te stemmen.

Montage, rijklaar maken en levering van elektrische fietsen

Elektrische fietsen worden volledig gemonteerd geleverd.  De levering is gratis in België. Bezorgkosten bij grotere afstanden, bijvoorbeeld naar Nederland, worden in overleg vastgesteld.

Betaalwijze bij online verkoop

U koopt gemakkelijk online bij FietsElektrisch. Ook de betaling is gemakkelijk. U kunt als volgt betalen:

1. Vooruitbetaling. U maakt het te betalen bedrag over op ons rekeningnummer.
2. Betaling bij afhalen in onze winkel. U kunt u ter plekke betalen met Bancontact/Mister Cash, Maestro, contant of Eco Cheques.
3. Betaling bij levering bij u thuis. U kunt u ter plekke contant betalen.

Garanties en retouren bij online verkoop

Retourneren van bestellingen

U kunt het online gekochte product binnen 14 werkdagen na ontvangst retourneren, graag met opgave van reden. Neem hiervoor altijd vooraf contact met ons op. Onze voorwaarde is, dat het product ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Alle transportkosten van uw retourzending zijn volledig voor uw rekening.

Indien een beschadigd of onvolledig geleverd product de reden is voor terugzending, verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen. Met onze 100% service zorgt FietsElektrisch altijd voor een oplossing. Zie ook hierboven.

Producten die speciaal in uw opdracht werden besteld en die wij niet standaard op voorraad hebben, worden helaas niet teruggenomen.

Annuleren van uw online bestelling

U kunt uw online bestelling binnen 7 werkdagen kosteloos annuleren. Een opgave van reden is niet nodig. De ENIGE manier om dit te doen is per email (zie contact). Vermeld hierin duidelijk uw naam en bestelnummer. Op dat moment wordt de bestelprocedure onderbroken.

Een uitzondering op deze annuleringsmogelijkheid zijn producten die wij speciaal conform uw specificaties op maat hebben laten vervaardigen of afstellen. Deze bestellingen kunnen helaas niet geannuleerd worden.

Garantie op onze producten

De garantie op de fietsen die bij FietsElektrisch zijn besteld, bedraagt 2 jaar.

Garantieafhandelingen geschieden uitsluitend via één van onze fietswinkels in België en Nederland. Kosten van reparaties die zijn uitgevoerd door andere bedrijven dan FietsElektrisch worden niet vergoed. Bij reparaties door derden vervalt elke garantie. Defecten als gevolg van achterstallig onderhoud of onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie.[:fr]Les délais de livraison et la prestation de vente en ligne

Vélo électrique délivre habituellement en stock. Le modèle de votre choix, vous pouvez facilement voir et d’acheter en ligne via notre site web.

Vélo électrique garantit un service 100%. Si votre commande pour une raison quelconque ne peut être extradé, nous vous contacterons pour discuter avec vous. Libre de modification de la charge ou de l’annulation de l’ordre sont alors possibles.

Livraison de stock

Nous livrons de stock. Parce que nous sommes toujours plus de 10.000 vélos en stock, nous pouvons souvent fournir immédiatement, à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. Un produit peut être temporairement ou définitivement épuisé. Il n’est pas toujours possible d’indiquer si / quand un produit est re-saisir.

Date de livraison

Nous allons vous rappeler automatiquement le jour de livraison à vous accordez.

Assemblée, de la bordure et la fourniture de vélos électriques

Les vélos électriques sont livrés entièrement assemblés. Pour les vélos électriques, la livraison standard ne livrer dans un rayon de 20 kilomètres de l’un de nos magasins en Belgique et aux Pays-Bas. Livraison à de plus grandes distances en accord.

Le paiement pour les ventes en ligne

Vous achetez en ligne facilement au cycle électrique. Le paiement est facile. Vous pouvez payer comme suit:

  1. Prépaiement. Vous faites le montant du paiement à notre compte
  2. Paiement sur pick-up dans notre magasin. Vous pouvez payer sur place avec Bancontact / Mister Cash, Maestro, espèces ou chèques Eco.
  3. Paiement à la livraison pour vous. Vous pouvez payer en espèces sur place.

Garanties et retours des ventes en ligne

Les retours de commandes

Vous pouvez utiliser le produit achetés en ligne dans les 14 jours après le retour de la réception, comme indiquant la raison. S’il vous plaît nous contacter à l’avance. Notre condition est que le produit est intact et non utilisé dans son emballage d’origine est retournée. Tous les transports de votre retour sont entièrement à votre charge.

Si un produit endommagé ou incomplet livré est la raison du retour, nous vous prions d’abord contact avec nous. Avec notre service de vélo 100% électrique sera toujours trouver une solution. Voir aussi ci-dessus.

Produits qui ont été commandés spécifiquement à votre commande et nous ne sont pas standard en stock, malheureusement, ne sont pas inversés.

Pour annuler votre commande en ligne

Vous pouvez utiliser votre commande en ligne dans les 7 jours ouvrables gratuitement. Un énoncé des motifs n’est pas nécessaire. La seule façon de le faire est par courriel (voir contact). S’il vous plaît indiquez votre nom et numéro de commande. À ce moment-là, le processus de commande est interrompue.

Une exception à cette possibilité sont annulés produits que nous spécialement adaptés à vos spécifications ont être produit ou d’ajustement. Ces commandes ne peuvent malheureusement pas être annulée.

Garantie sur nos produits

La garantie sur les vélos à Vélo électrique commandé, est de 2 ans.

Gestionnaires de garantie se produisent exclusivement par l’un de nos magasins de vélo en Belgique et aux Pays-Bas. Coût des réparations effectuées par d’autres sociétés que la bicyclette électrique ne seront pas remboursés. Réparations annulera toute partie garantie tiers. Les défauts dus à un manque d’entretien ou la conduite imprudente ne sont pas sous le garantie.Hier obtenir ce[:]